多音字的组词 - 欢迎您 联系QQ:5938739

组词 · 查询更简单!

查询方法:你需要查询内容、点查询

历字组词

"历"字开头的组词

 1. 历久 : [lì jiǔ]-经过很长的时间:~不衰。
 2. 历书 : [lì shū]-按照一定历法排列年、月、日、节气、纪念日等供查考的书。
 3. 历乱 : [lì luàn]-1.亦作“歴乱”。纷乱,杂乱。
 4. 历事 : [lì shì]-明 代官吏实习制度。明 初定制,国子监生学习至一定年限,分拨到政府各部门实习吏事,称“歷事”。实习凡三月,经考核,上等者报吏部候补,但须回监再学习一年,始正式授官。清 初因承 明 制。《清史稿·选举志一》:“积分歷事之法,国初行之。监生坐监期满,拨歷部院练习政体。三月考勤,一年期满送廷试。”
 5. 历人 : [lì rén]-藏匿罪犯的人。

更多的词:

 1. 历仁
 2. 历代
 3. 历任
 4. 历位
 5. 历僻
 6. 历剌
 7. 历劫
 8. 历历
 9. 历变
 10. 历史
 11. 历叶
 12. 历合
 13. 历听
 14. 历国
 15. 历图
 16. 历块
 17. 历头
 18. 历始
 19. 历官
 20. 历宠
 21. 历家
 22. 历尽
 23. 历届
 24. 历山
 25. 历岁
 26. 历序
 27. 历底
 28. 历律
 29. 历心
 30. 历怀
 31. 历意
 32. 历指
 33. 历政
 34. 历敭
 35. 历数
 36. 历日
 37. 历时
 38. 历服
 39. 历朝
 40. 历术
 41. 历来
 42. 历正
 43. 历气
 44. 历沴
 45. 历法
 46. 历涉
 47. 历澜
 48. 历然
 49. 历物
 50. 历理
 51. 历碌
 52. 历程
 53. 历稔
 54. 历稔
 55. 历筭
 56. 历级
 57. 历练
 58. 历经
 59. 历翁
 60. 历职
 61. 历聘
 62. 历聚
 63. 历节
 64. 历草
 65. 历荚
 66. 历荚
 67. 历营
 68. 历蓂
 69. 历观
 70. 历访
 71. 历说
 72. 历象
 73. 历践
 74. 历载
 75. 历辘
 76. 历运
 77. 历远
 78. 历问
 79. 历阅
 80. 历阪
 81. 历阶
 82. 历陈
 83. 历险
 84. 历陵
 85. 历鹿
 86. 历齿
 87. 历史剧
 88. 历史学
 89. 历史性
 90. 历史观
 91. 历世摩钝
 92. 历世磨钝
 93. 历久常新
 94. 历久弥坚
 95. 历久弥新
 96. 历久弥香
 97. 历事文书
 98. 历井扪天
 99. 历代宗亲
 100. 历历不爽
 101. 历历可数
 102. 历历可考
 103. 历历可见
 104. 历历可辨
 105. 历历在目
 106. 历历在耳
 107. 历历如绘
 108. 历历落落
 109. 历史学家
 110. 历史小说
 111. 历史断层
 112. 历史沿革
 113. 历史潮流
 114. 历史观念
 115. 历史规律
 116. 历史评价
 117. 历史语词
 118. 历尽千帆
 119. 历尽沧桑
 120. 历尽艰辛
 121. 历尽艰险
 122. 历日旷久
 123. 历朝圣训
 124. 历练老成
 125. 历经沧桑
 126. 历阶而上
 127. 历史唯心主义
 128. 历史唯物主义

"历"字中间的组词

 1. 万历年 : [wàn lì nián]-多年的日历。
 2. 履历片 : [lǚ lì piàn]-填写个人经历的卡片。
 3. 履历表 : [lǚ lì biǎo]-记载个人社会经历的表格。
 4. 日历天 : [rì lì tiān]-就是一周按7天算.而与之相对应的是工作日,就是在计算时把一周时间算成5天.工作日一般是指除去法定的节假日的时间,日历天是不除去的自然天数,一般签订合同工期都是以日历天计算的。
 5. 日历表 : [rì lì biǎo]-显示周历和日历以及时、分、秒的手表,有时还显示其他形象--亦称双历表。

更多的词:

 1. 本历年
 2. 藏历年
 3. 议历所
 4. 身历声
 5. 久历风尘
 6. 交臂历指
 7. 以历再战
 8. 农历三月
 9. 多历年所
 10. 学历工资
 11. 崎嶔历落
 12. 嶔崎历落
 13. 心路历程
 14. 扪参历井
 15. 无冬历夏
 16. 来历不明
 17. 欹嵚历落
 18. 治历明时
 19. 的历都卢
 20. 秣兵历马
 21. 老成历练
 22. 蓬头历齿
 23. 身历其境
 24. 过都历块
 25. 逾年历岁
 26. 阅历丰富
 27. 大历十才子
 28. 山中无历日
 29. 隔年旧历本
 30. 中国第一历史档案馆

"历"字结尾的组词

 1. 丁历 : [dīng lì]-葶苈的别名。见 明 李时珍《本草纲目·草五·葶苈》。
 2. 七历 : [qī lì]-指古代《黄帝历》、《颛顼历》、《夏历》、《殷历》、《周历》、《鲁历》、《三统历》七种历法。《晋书·律历志中》:“董巴 议曰:‘昔 伏羲 始造八卦,作三画,以象二十四气。黄帝 因之,初作《调历》。歷代十一,更年五千,凡有七历。’”清 龚自珍《古史钩沉论二》:“以超辰之法,穮不显之年月,定岁名之所在,逸於后之布七历以求之者。”
 3. 万历 : [wàn lì]-明神宗(朱翊钧)年号(公元1573—1620)。
 4. 中历 : [zhōng lì]-指 中国 的农历。
 5. 临历 : [lín lì]-亲历。

更多的词:

 1. 亘历
 2. 亭历
 3. 亲历
 4. 伏历
 5. 休历
 6. 余历
 7. 佛历
 8. 傣历
 9. 元历
 10. 充历
 11. 公历
 12. 公历
 13. 六历
 14. 关历
 15. 册历
 16. 农历
 17. 农历
 18. 凌历
 19. 凤历
 20. 创历
 21. 劈历
 22. 劫历
 23. 华历
 24. 印历
 25. 台历
 26. 司历
 27. 周历
 28. 回历
 29. 国历
 30. 圣历
 31. 坠历
 32. 夏历
 33. 大历
 34. 天历
 35. 学历
 36. 官历
 37. 宝历
 38. 家历
 39. 小历
 40. 履历
 41. 岁历
 42. 巡历
 43. 巧历
 44. 幂历
 45. 幎历
 46. 干历
 47. 平历
 48. 年历
 49. 庆历
 50. 废历
 51. 延历
 52. 建历
 53. 弥历
 54. 径历
 55. 律历
 56. 御历
 57. 徧历
 58. 总历
 59. 懋历
 60. 手历
 61. 扬历
 62. 披历
 63. 挂历
 64. 授历
 65. 探历
 66. 推历
 67. 改历
 68. 政历
 69. 故历
 70. 敭历
 71. 文历
 72. 斗历
 73. 新历
 74. 时历
 75. 昌历
 76. 星历
 77. 更历
 78. 枱历
 79. 柏历
 80. 校历
 81. 槽历
 82. 横历
 83. 正历
 84. 步历
 85. 殷历
 86. 民历
 87. 水历
 88. 江历
 89. 沿历
 90. 洊历
 91. 洋历
 92. 涉历
 93. 清历
 94. 游历
 95. 激历
 96. 火历
 97. 炎历
 98. 犯历
 99. 玉历
 100. 瑶历
 101. 由历
 102. 甲历
 103. 略历
 104. 病历
 105. 登历
 106. 皂历
 107. 的历
 108. 皇历
 109. 短历
 110. 碛历
 111. 祥历
 112. 私历
 113. 秘历
 114. 简历
 115. 算历
 116. 簿历
 117. 紫历
 118. 纂历
 119. 纪历
 120. 经历
 121. 缵历
 122. 羃历
 123. 花历
 124. 蓂历
 125. 藏历
 126. 藏历
 127. 西历
 128. 观历
 129. 计历
 130. 访历
 131. 调历
 132. 谙历
 133. 谙历
 134. 谨历
 135. 账历
 136. 赤历
 137. 走历
 138. 跨历
 139. 转历
 140. 辟历
 141. 迁历
 142. 过历
 143. 运历
 144. 进历
 145. 适历
 146. 通历
 147. 遍历
 148. 遐历
 149. 遭历
 150. 铨历
 151. 长历
 152. 閲历
 153. 阅历
 154. 阳历
 155. 阶历
 156. 陵历
 157. 颁历
 158. 驭历
 159. 鸟历
 160. 鸿历
 161. 黄历
 162. 黑历
 163. 齿历
 164. 一历历
 165. 七曜历
 166. 万年历
 167. 买物历
 168. 乾象历
 169. 傍通历
 170. 大明历
 171. 大统历
 172. 大衍历
 173. 太初历
 174. 太阴历
 175. 奉元历
 176. 害肚历
 177. 府经历
 178. 循环历
 179. 明天历
 180. 景初历
 181. 格里历
 182. 楼罗历
 183. 没来历
 184. 统元历
 185. 统天历
 186. 老皇历
 187. 过客历
 188. 钦天历
 189. 阴阳历
 190. 颛帝历
 191. 颛顼历
 192. 颛顼历
 193. 麟德历
 194. 个人资历
 195. 亲身经历
 196. 伊斯兰历
 197. 优贤扬历
 198. 团购学历
 199. 失留屑历
 200. 宝宝台历
 201. 痰宫劈历
 202. 目所履历
 203. 钦钦历历
 204. 隔年皇历
 205. 雕虫纪历
 206. 伊斯兰教历
 207. 抱着旧皇历
热门字组词 换一换
随机组词 换一换
返回
顶部